Algemene voorwaarden

Het wordt geadviseerd deze algemene voorwaarden door te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen indien we een overeenkomst aangaan. Jij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de volgende betekenis:

 • Crown Creaties: de eenmanszaak, gevestigd en kantoorhoudende in ‘s-Gravenzande.
 • Algemene voorwaarden: de door Crown Creaties gehanteerde voorwaarden indien er een overeenkomst wordt aangegaan.
 • Dienst: de dienst die door Crown Creaties verricht wordt.
 • Intellectuele eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs-, merk-, octrooi-, handelsnaam-, databank- of naburige rechten alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen.
 • Opdrachtgever: jij, de opdrachtgever en daarmee wederpartij van Crown Creaties in geval van overeenkomst.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Crown Creaties en opdrachtgever waarin de specificaties van de diensten zijn opgenomen.
 • Partijen: Crown Creaties en/of opdrachtgever.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Crown Creaties en opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen indien hier akkoord op is gegeven.
 • Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.
 • Indien Crown Creaties andere partijen inschakelt om diensten te leveren, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de diensten door de andere partij.
 • Crown Creaties is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen gaan 1 maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de algemene voorwaarden hebben geen invloed op een bestaande overeenkomst.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 • Offertes en aanbiedingen van Crown Creaties zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen.
 • Indien de opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Crown Creaties een opdracht verstrekt, is Crown Creaties pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
 • Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.
 • Afhankelijk van de verleende dienst kunnen er jaarlijks kosten in rekening worden gebracht. In het geval van webdesign kan het gaan om jaarlijkse kosten voor webhosting, verlengen domeinnaam, updates, beveiliging en kleine aanpassingen. Deze kosten worden altijd vooraf bekendgemaakt.

ARTIKEL 4. DE DIENST

 • Crown Creaties zal de overeenkomst naar beste inzicht en volgens de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Crown Creaties het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden.
 • Crown Creaties is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd. Dit zal, indien hier sprake van is, altijd vooraf worden gecommuniceerd.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 • De opdrachtgever verplicht zich om aan Crown Creaties alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Crown Creaties nodig heeft om de diensten te verrichten. Crown Creaties mag de werkzaamheden opschorten zolang de opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Crown Creaties is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

ARTIKEL 6. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 • De duur van de overeenkomst is in de overeenkomst zelf bepaald.
 • Het is Crown Creaties toegestaan een overeenkomst op elk moment schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Crown Creaties is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
 • Elke partij heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere partij failliet gaat of aan de andere partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 • Wanneer de overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de opdrachtgever kan bewijzen dat Crown Creaties in verzuim is met betrekking tot specifiek de diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Crown Creaties zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.

ARTIKEL 7. VERGOEDING EN BETALING

 • Alle bedragen zoals genoemd in een offerte of schriftelijk contact zijn in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere evt. opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 • Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van een maand na de factuurdatum volledig te voldoen.
 • Indien opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, dient hij Crown Creaties hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van het standpunt. Betwisting van een factuur schort de betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van een factuur niet op.
 • Crown Creaties is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen en zal de opdrachtgever ten minste 2 maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien Crown Creaties een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.
 • Crown Creaties is gerechtigd haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd in het CBS, zonder dat dit voor de opdrachtgever het recht oplevert om de overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die opdrachtgever aan Crown Creaties in het kader van de uitvoering van de overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij opdrachtgever. Opdrachtgever geeft Crown Creaties toestemming om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de overeenkomst bij Crown Creaties berusten, blijven daar.
 • Indien en voor zover er bij de uitvoering van de overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de diensten, zullen deze berusten bij Crown Creaties.
 • Onder de voorwaarde dat opdrachtgever aan al haar verplichtingen onder de overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de diensten.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

 • Crown Creaties is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 • Voor zover Crown Creaties aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die opdrachtgever heeft betaald onder de overeenkomst.
 • Crown Creaties verplicht de afname van een onderhoudspakket niet, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die ontstaan doordat de opdrachtgever zelf het onderhoud (updates en beveiliging) van een door Crown Creaties ontwikkelde website beheert.

ARTIKEL 10. PERSOONLIJKE GEGEVENS

 • Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle noodzakelijke gegevens voor de opdracht tijdig worden verstrekt.
 • Indien de voor uitvoering benodigde gegevens niet tijdig aan Crown Creaties zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen.
 • Crown Creaties is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

ARTIKEL 11. VARIA

 • Opdrachtgever is niet gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Crown Creaties aan een derde over te dragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Indien enige bepaling van deze overeenkomst niet geldig of niet bindend is, blijven partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert.
 • Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Crown Creaties gevestigd is.